AKTIVITETET                                             ZONAT

1 2 3A 3B 4A 4B
Ngas biçikletën Jo/C Po/C Po Po Jo/C Jo/C
Kalërim Po Po Po Po Po Po
Shkoj në piknik Po Po Po Po Po Po
Kampim Jo Jo Jo Jo Jo Jo
Zjarr i hapur Jo/C Jo/C Jo/C Jo/C Jo Jo
Mbledhja e druve të zjarrit Jo Po/C Po Po Jo Jo
Peshkimi Jo Jo Jo Jo Jo Jo
Gjueti Jo Jo Jo Jo Jo Jo
Ski Po/C Po/C Po Po Jo Jo
Ngjitje në shkëmbinj Po Po Po Po Po Po
Ecja (në shtigje) Po Po Po Po Po Po
Ecja (shtigje jashtë) Jo Po Po Po Jo Jo
Automjetet motorike Jo/C Po/C Po Po Jo/C Jo/C
Mbledhja e kërpudhave,

frutat dhe bimët medicinale

Po/C Po/C Po/C Po/C Jo Jo
Kullotja e deleve Po/C Po/C Po/C Po/C Po/C Po/C
Bujqësia tradicionale Jo Jo Jo/C Jo Jo Jo

Po – lejohet pa njoftim / leje paraprake

Po / C – lejohet me leje paraprake dhe në përputhje me rekomandimet e këtij Plani.

Jo – nuk lejohet

Jo / C – nuk lejohet, përveç në raste të jashtëzakonshme (të përcaktuara me Rregulloren për Rendin e Brendshëm në Parkun Kombëtar Pelister) dhe nën mbikëqyrjen e Autoritetit të Parkut

Për të gjitha zonat e mëposhtme është e ndaluar çdo koleksion i specieve të mëposhtme:

Boletus regius, Chroogomphus helveticus, Suillus sibiricus ssp. helvetica, Parmelia exasperatula, Parmelina sorediata, Ramalina carpatica, Andreaea rupestris, Buxbaumia viridis, Crocus pelistericus, Alchemila peristerica, Dianthus myrtinervius, Sempervivum octopodes, Dianthus stenopetalus, Knautia magnifica, Sempervivum marmoreum,Viola parvula, Gentiana punctata ve Gentiana lutea.

Zone of strict protection Zone of active management Size and location 3.045 ha 5.080 ha
(1) (2)
Attributes Area with authentic, unchanged natural features or slightly changed as a result of traditional management practices.

Protection of basically authentic natural conditions of the area.

Area with conserved and degraded natural features which are of conservation importance.

Restore, revitalize and rehabilitate the habitats and other elements of the landscape.

Management priorities Allow only slight interference with natural processes.

Provide for visits and recreation without a supportive infrastructure.

Provide for recreation activities that have negligible impact and which are supported by a modest infrastructure.

NA TREGONI ÇFARË MENDONI

NA KONTAKTONI

NA TREGONI ÇFARË MENDONI

NA KONTAKTONI

KOMENT