Project Manager job description (I-TOUR Project)ВО ПРИЛОГ СЕ ДАДЕНИ ОДЛУКАТА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ, ЈАВНИОТ ОГЛАС И ПРОЕКТНАТА ЗАДАЧА ЗА РАКОВОДИТЕЛОТ, со важење од 12.02.2019