Персонал

 Амет Аџиу – Директор

 Томислав Петров – Раководител на одделение за мелиорација и заштита на флората и фауната

 Стеванка Пројчевска – Советник за заштита и мониторинг на флората и фауната

 Иљо Стерјовски – Ренџер – Овластен чувар во заштитено подрачје

 Ванѓел Мачовски – Овластен чувар во заштитено подрачје

 Ѓорѓи Палигора – Овластен чувар во заштитено подрачје

 Коле Трајчевски – Овластен чувар во заштитено подрачје

 Кире Гашовски – Овластен чувар во заштитено подрачје

 Тони Толевски – Шумарски работник

 Јани Стерјовски – Шумарски работник

 Науме Наумовски – Шумарски работник

 Васко Человски – Шумарски работник

 Пеце Цветановски – Раководител на одделение за економски, правни и општи работи.

 Владимир Василевски – Советник – Комерцијалист

 Неда Бончаноска – Советник – Овластен сметководител

 Дана Пандаревиќ – Самостоен референт за административна поддршка

 Елена Тановска – Самостоен референт – Благајник

 Пеце Цветановски – Службено лице задолжено за слободен пристап до информации од јавен карактер, Јавна установа Национаелн парк Пелистер – Битола, ул. Виенска бр. 14, 7000 Битола, телефон 047 233 464, мобилен 071 348 039, е-маил: np.pelister@yahoo.com

 Шејме Бичаковска – Административна поддршка

 Татјана Новаковиќ – Советник за сообраќајни решенија

 Васко Василевски – работник