Правила и прописи

За заштита на Националниот Парк Пелистер и неговите природни убавини,

за можат и идните генерации на посетители да уживаат во неговите убавини

треба да се запазуваат и почитуваат следните правила и прописи:

              Забрането е палење на оган

Забрането фрлање на смет

Забрането употреба на скара

Забрането водење на миленичина

Забранет лов

Забранет риболов

Забрането кампување и ноќевање на отворено и под шатори

Прекршочни санкции за физичките лица

(член 183-а Закон за заштита на природата)

 

Глоба во износ од 50 евра во денарска противвреднос доколку :

Остава, фрла или испушта отпад во Националниот Парк

Пали оган во Националниот Парк

Фрла отпушоци од цигари во Националниот Парк

Глоба во износ од 60 евра во денарска противвредност доколку :

Се движи надвор од патеката за посетители или на места забранети за посетители

Непримерно се однесува со заштитеното подрачје и притоа не постапува по укажувањата на чуварската служба во Националниот Парк

Се движи со мопед , мотор или моторно возило без дозвола од Управата на Националниопт Парк , вон асфалтен пат во Паркот

Создава бучава или на друг начин ги вознемирува заштитените диви животински видови

Глоба во износ од 70 евра во денарска противвредност доколку :

Не се легитимира на барање на чуварска служба од Националниот Парк

Сече дрва или кине или на друг начин уништува загрозени и строго заштитени видови на растенија во Националниот Парк

Лови , убива или на друг начин уништува загрозени и строго заштитено видови на животни во Националниот Парк