Следни Активности

  1. ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ПРОЕКТЕН РАКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТ „И – ТУР“

ВО ПРИЛОГ СЕ ДАДЕНИ ОДЛУКАТА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ, ЈАВНИОТ ОГЛАС И ПРОЕКТНАТА ЗАДАЧА ЗА РАКОВОДИТЕЛОТ

Odluka i javen oglas  

Project Manager job description (I-TOUR Project)

 

2. НП ПЕЛИСТЕР БАРА ИНВЕСТИТОРИ ЗА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА „ГОЛЕМА ЛИВАДА“ И „ЦЕНТАР ЗА ПОСЕТИТЕЛИ – МАЛОВИШТЕ“

 

 

 

 

2. ДЕНОТ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА

3. На Втората меѓународна конференција на Парковите на Динарската верига – усвоен документот “Big Win на Динарската верига”

          
Будва, 6 Декември 2013 г. – Заврши Втората меѓународна конференција на Парковите на Динарската верига
Како еден од главните заклучоци на конференцијата беше нагласена потребата за воспоставување на независна асоцијација на Парковите на Динарската верига. Истоимениот проект го спроведува WWF, поврзан со 79 заштитени подрачја од Словенија во Албанија во мрежата на паркови кои разменуваат искуства и, идеи, со цел да се создадат заеднички проекти.
     
“Заштитените области мора да бидат релевантни, со цел да ја извршат својата главна функција која се состои во заштита на биодиверзитетот”, рече Дени Пореј, директор на WWF – Медитеран. “Парковите треба да бидат дел од развојот на регионот во кој се наоѓаат и мораат да бидат движечка сила, која ќе најде начини да се подобри квалитетот на животот на луѓето кои живеат во нив, или околу нив, но без основните природни вредности без да се прекршуваат основните вредности на природата”.
Учесниците на конференцијата, на која присуствуваа над 70 заштитени подрачја во регионот ја изразија својата желба да се приклучат во формална смисла на Динарската Верига – асоцијација паркови. Одлуката беше призната и од страна на релевантните министерства преку ” Big Win на Динарската верига “, заедничката изјава на сите министерства од земјите во регионот, па WWF во соработка со парковите и министерства во текот на следната година, ќе треба да се најде модел за формирање на посебна асоцијација на Парковите на Динарската верига.
 
Шеснаесет од заштитените подрачја, преку овој проект започнаа процес на добивање на Европски сертификат за одржлив туризам. Парковите на конференцијата разменуваа искуства и напредок, што само ги привлече и другите паркови да го изразат интересот за учество во процесот на добивање на сертификат.
Парковите Динариди работат на евалуација на културните и економските вредности на заштитените подрачја во регионот. Во овој процес, сите учествуваат сите паркови и поголеми интересовни групи во и околу парковите, како што се туристите, рибари, шумарите, хотелиерите… Така на сите паркови ќеим биде овозможено самостојно да ги покажат своите вредност на локалните донесувачи на одлуки и локалните заедници. Од друга страна, на национално ниво, на носителите на одлуки WWF ќе им ги презентира сите бенефиции на екосистемите на заштитени подрачја.
  
Целта на “Big Win на Динарската верига” е, заедно со другите активности, како што се активностите на парковите, одржливиот туризам, евалуацијата на вредностите и брендирање на регионот, заштитени области да го завземат вистинското место кое им припаѓа во економската и политичката агенда.

4. Ден на Националните паркови на Европа – ЕВРОПАРК

 

 

 

       

ОТВОРАЊЕ НА ИЗЛОЖБА НА ФОТОГРАФИИ

„ПЕЛИСТЕРСКО ЦВЕЌЕ“

Четврток, 23 мај 2013 година во 12 часот

Во Информативниот центар на Пелистер („Вилата на Лазо“)

Непосреден повод Одбележување на Денот на националните паркови – 24 Мај

 

 

EUROPARC Федерацијатаво моментов се состои од околу 400 членови. Таа ги вклучува заштитенитеподрачја, владини институции, невладини организации и бизнисорганизацииво 35 земји, кои управуваат со зеленото богатство во Европа:земјиштето, морето, планините, шумите, рекитеи културното наследство.

Природата не познава граници и затоа ЕВРОПАРК јаолеснувамеѓународната соработка во сите аспекти на управувањето со заштитенитеподрачјаи настојувада се подобри и да се зачува нашетозаедничкоприродно наследство.

Европарк  настојувада се разменува експертиза, искуства и најдобри практики, како и да се соработува со другитеза да се обезбеди вредноста и значењето на заштитените подрачја кои се во срцето на Европа.

Европарк е гласот на заштитенитеподрачја во Европа

 

EUROPARC федерацијата е основана во 1973 година под официјално име “Федерација на Природатаи националнитепаркови на Европа”, а оттогаш постројано расте за да стане призната, професионална организација за европскитезаштитени подрачја. Таа е независна, невладина организација, а како нејзино членство се среќаваат организациите одговорни за управувањетосоповеќето од заштитенитеподрачја во Европа. Сепак, Федерацијата ја сочинува имногуважнамрежа на луѓе: оние чијадневна задача е да се грижатза овие посебни области, и кои со комбинирани  сили во рамките EUROPARC работат за остварување на заедничките цели.

Клучни цели на ЕВРОПАРКФедерацијатасе:

Промовирање на добри практики во управувањето со заштитените подрачја,

Олеснување наосновањето на нови заштитени подрачја,

Подигање на профилот на заштитенитеподрачја како виталнисредства за заштита на многу од највредните природнинаследствана континентот, а со тоа сезголемува и поддршката за нивната заштита во иднина

Влијание на идниот развој на јавните политики и програми, особено со Европската унија, во корист на целите на заштитенитеподрачја.

Што работат за заштитени подрачја на Европа

Заштитенитеподрачја на Европа – нивнитенационални паркови, паркови на природа и биосфернирезервати- играат витална улога во заштитата на природата на континентот, неговата флора, фауна и пејзажи.

Тие заштитуваат повеќе посебни места во Европа: релативно недопрени предели, како и оние кои се обликувани совекови соинтеракција на човек со околината.

Заштитените подрачја нудат засолниште за видовите и екосистемите кои ја претставуваат самата основа на идниот живот.

Тие помагаат да се зачува природната убавина на Европа во сите нејзиниразличности и сето тоа да се доживее и во него да се ужива. Тие се систем на поддршка на нашиот живот.

ЕВРОПАРК помагазаштитенитеподрачја да ја исполнатоваа улога, ја поттикнуваа соработката на персоналот и размената на искуства помеѓу заштитенитеподрачја,врши промовирање на нивните цели и работатаниз Европа.

5. Network of national parks – Dinaric Arc

6. Вмрежување на националните паркови во „Динарска Верига“

Проектот “Националнитепаркови на Динарскaта верига” – во посета на Македонија.

Во вторникот вечер (2012/09/19) дојдовме до Охрид, се сретнавмесо луѓето од 2 национални паркови на Македонија, гачичица и Пелистер… Денес имавме многу добра средба со директорот на ХОТАМ, здружениена хотелитево Македонија. Тие се многу заинтересирани за соработка со нас, а главната идеја на состанокот беше дека локалната заедница, бизнисоти заштитенитеподрачја треба да работат заедно. На одржливоставо секоја смисла…

На состанокот во Агенцијата за туристичка промоција на Македонија беше одлично! Директорот на Агенцијата Јордан Трајков е многу ентузијастичкирасположензанашиот проект и тој непоканети да се промовираатпарковите на Динарите на регионалната конференција,што тој го организира во април следната година. Ќе бидат присутни сите луѓе во регионот кои работат со туризмот, тој сака да ја прикаже Динарската Веригакако студија на случај и ова е нешто што ќе биде добро за нас.

Последна, но не и најмалку важна, бешесредбата соминистерот за животна средина на Македонија, г-дин Абдилаќим Адеми! Гослушаше нашето презентирање на проектот и понуди Македонија да биде домаќин на конференцијата на проектотво 2013 година.

Ви благодарам за гостопримството и убавата храна! Еден совет за сите вас кои не ги знаете доволно македонскитересторани – Kaj ЈАРЕенајдобаратаскара:-).

Петра Боиќ Болчиќ

7. ПАРКОВИТЕ НА ДИНАРСКИОТ ЛАК

Создавање на регион за заштита на природата “ПАРКОВИТЕ НА ДИНАРСКИОТ ЛАК”

Претставниците на националните паркови и парковите на природа на седум земји од регионот од 14 мај 2012 г. беа во посета на Словенија и шест дена посе¬туваа националните, регионалните паркови и парковите на природа во оваа држава. Тие се едуцираа за управувањето со паркови во Европската унија, преку сло¬венскиот пример во процесот на пристапување во ЕУ како и за спроведувањето на еколошката мрежа Натура 2000. Оваа студиска турнеја е дел од проектот на WWF: “Паркови на Динарскиот лак”, кој има за цел да се создаде мрежа на природните паркови и националните паркови во областа на Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска, Косово, Македонија, Словенија и Србија. Од Македонија во посетата на Словенија учество зедоа по еден претставник од националните паркови „Маврово“, „Пелистер“ и „Галичица“

 

“Околу триесет експерти кои работат во секторот на заштита на природата во регионот проучуваа примери како во нивните заштитени области може да се направи нешто корисно за локалното население, како да се зачуваат ретките и заштитени врсти нарастенија и животни и како сиот тој процес да биде економски оправдан. Нашиот регион има најдобра биолошката разновидност во Европа, а “прошетката” низ словенечките паркови служеше како пример за осознавање на добрата практика да управуваат со заштитените подрачја на најдобар можен начин”, истакна Леон Кебе , менаџер на проектот” Паркови на Динарскиот лак.” За време на престојот во Словенија беа посетени Шкоцијанскиот заток, Сечоваљското солиште, Нотрањскиот национален парк со Церкнишкото Езеро, Националниот парк Триглав, Козјанскиот регионалнален парк и Паркот на природа Горичко. Претставници од Институтот за заштита на природата и на Минис¬терството за земјоделство и за животната средина на Словенија презентираа пред учесниците на едукативната посета како тие го научиле и спровеле европското искуство во системот на заштитени подрачја во Словенија, како ги реорганизирале стручните институции за спроведување на обврските произлезени од страна на ЕУ и воведувањето на мрежата Натура 2000.

Проектот “Паркови на Динарскиот лак” ќе трае три години, со создавање на мрежа за парковите и улога вработените во парковите да научат како подобро да управуваат и да го развиваат одржливиот туризам. Друга цел на проектот е да работат на признавање на Динарскиот лак како природен регион, која во светот, треба да биде исто толку важен како регионот на Алпите или Карпатите. Динарските лак би можел да стане синоним за одржлив развој. WWF е една од најголемите и најпочитуваните независни меѓународни организација за заштита на природата, со речиси пет милиони поддржувачи и глобална мрежа активна во повеќе од сто земји. Мисија на WWF е да се запре влошувањето на природната средина на земјината топка и да се создаде иднина во која луѓето ќе живеат во хармонија со природата, зачувување на глобалниот био¬диверзитет, и обезбедување на употреба на обновливи природни ресурси, со про¬мовирање и намалување на загадувањето и непотребната потрошувачка.

П.Ц.

8. Наскоро со влезница за посета на националните паркови

Со најновите измени на Законот за заштита на природа од оваа есен посетителите за влез во националните паркови во земјава ќе плаќаат, велат од националната установа Национален парк „Пелистер”.

– Сите национални паркови и заштитени подрачја ќе бидат задолжени да наплаќаат влезници, да го следат движењето на туристите, наплата на паркинзи и слично. Тоа се нови законски обврски кои ќе мора и ние да ги примениме без разлика што граѓаните тоа нема да го прифатат – вели Пеце Цветановски, лице за односи со јавност.

Сега, единствено националниот парк „Галичица” делумно ги спроведува овие нови промени.

– Еден дел од тие приходи ги наплаќа НП „Галичица” со употреба на чамци и кајчиња кои се изнајмуваат и се наплаќа такса за нивно користење. Сметаме дека е непопуларна мерка, но сите национални паркови во светот ја применуваат – додава Цветановски.

Цената на влезниците доправа ќе се утврдувала.

– Грубо ценовникот изнеува 30 до 100 денари. Останува управните одбори да утврдат цена или сами да донесат цена, која треба да ја одобри министерството – вели Цветановски.

Месеците што следуваат Националниот парк „Пелистер” ќе ги искористи за да се организира за споведување на оваа законска обврска.

 

9. За колекторскиот систем на Пелистер

 

TВ ОРБИС – Битола, Петок, 12 Август 2011 13:43, Павлина Јовановска

Пред неколку години на Пелистер беше започната изградба на колекторски систем за пречистување на отпадните води од угостителкси објекти на ова подрачје. Целата работа е застаната во правните лавиринти на администрацијата. Националниот парк како јавна институција кога ќе го добие правото на користење на тој простор ќе може да побара дозвола за изградба на пречистителна станица.

И покрај тоа што Пелистер е најстариот национален парк  и  е заштитено подрачје, сепак се уште нема колекторски систем и пречистителна станица со што би се заштитиле природните водотеци на ова подрачје. Пред неколку години се започна зафат за оваа работа и од планираните 2.700 метри останати се уште 200 м и самата пречистителна станица. Со ова ќе се решеше проблемот со отпадните води од Молика, Детското одморалиште, Копанки, објектот на Макеоднски Телеком и Горско око како најголеми загадувачи. Но целата работа е стопирана заради бавноста околу префрлањето на правото на користење на парцелите.

Моментално правото на користење на земјиштето го има државата и самото пренесување на истото на страна на Националниот парк Пелистер е заглавено  некаде во лавиринтите на администрацијата.

Проектот за пречистителна станица и колекторски систем се готови, единствено е потребно одобрение за градба и да се пронајдат средства за реализација на истите. Како што не информираше директорот на На јавната установа НП Пелистер станува збор за околу 200 00 средства кои би можеле да се обезбедат од некои фондови или донатори. И новиот министер за животна средина при вчерашната посета потврди дека има вакви фондови и дека приоритет на министерството е чиста средина во Македонија.

И покрај тоа што до сега повеќе пати се реагирало, работата никако да мрдне. Додека се чекаат позитивните мислења од релевантните фактори да се одглават од некој слеп лавиринт, животната средина на Пелистер пополека ама континуирано ќе се загадува. Да се надеваме дека новото министерство ќе реагира навреме.