AКТИВНОСТИ                                               ЗОНИ

1 2
Возење велосипед Не/У Да/У Да Да Не/У Не/У
Јавање Да Да Да Да Да Да
Излети Да Да Да Да Да Да
Кампување Не Не Не Да Не Не
Палење оган на отворено Не/У Не/У Не/У Не/У Не Не
Собирање дрво за огрев Не Да/У Да Да Не Не
Риболов Не Не Не Не Не Не
Лов Не Не Не Не Не Не
Скијање Да/У Да/У Да Да Не Не
Алпинизам Да Да Да Да Да Да
Пешачење (по патеки) Да Да Да Да Да Да
Пешачење (надвор од патеки) Не Да Да Да Не Не
Моторни возила Не/У Да/У Да Да Не/У Не/У
Собирање габи,

плодови и растенија

Да/У Да/У Да/У Да/У Не Не
Напасување овци Да/У Да/У Да/У Да/У Да/У Да/У
Традиционално земјоделство Не Не Не/У Не Не Не

Да – дозволено без претходна дозвола од Управата на Паркот

Да/У – дозволено со претходна дозвола од Управата на Паркот и согласно препораките наведени во Планот

Не– не е дозволено

Не/У – не е дозволено освен во исклучителни случаи пропишани со „Правилникот за внатрешен ред во Националниот парк Пелистер“ ( на пример палење огин е дозволено само на посебно утврдени и соодветно обележани места)

За сите зони, забрането е собирање на следниве видови:

Boletus regius, Chroogomphus helveticus, Suillus sibiricus ssp. helvetica, Parmelia exasperatula, Parmelina sorediata, Ramalina carpatica, Andreaea rupestris, Buxbaumia viridis, Crocus pelistericus, Alchemila peristerica, Dianthus myrtinervius, Sempervivum octopodes, Dianthus stenopetalus, Laututea parutuma, laut magnetia, punt, aus, aus, aus, austrea, lausta, lautia, paru, spo.

Зона на строга заштита Зона на активно управување Големина и локација 3.045 ha 5.080 ha
(1) (2)
Атрибути Област со автентични, непроменети природни карактеристики или малку променета како резултат на традиционалните практики на управување.

Заштита на основно автентични природни услови на областа.

Област со конзервирани и деградирани природни одлики кои се од ваш конзерваторски карактер.

Враќање, ревитализација и рехабилитација на живеалиштата и другите елементи на пределот.

Приоритети на управување Дозволете само мало мешање во природните процеси.

Обезбедете посети и рекреација без поддршка инфраструктура.

Обезбедете активности за рекреација кои имаат занемарливо влијание и кои се поддржани од скромна инфраструктура.

СПОДЕЛЕТЕ ГО ВАШЕТО МИСЛЕЊЕ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

СПОДЕЛЕТЕ ГО ВАШЕТО МИСЛЕЊЕ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

ПОРАКА