ОТВОРАЊЕ НА ИЗЛОЖБА НА ФОТОГРАФИИ

„ПЕЛИСТЕРСКО ЦВЕЌЕ“

Четврток, 23 мај 2013 година во 12 часот

Во Информативниот центар на Пелистер („Вилата на Лазо“)

Непосреден повод Одбележување на Денот на националните паркови – 24 Мај

EUROPARC Федерацијатаво моментов се состои од околу 400 членови. Таа ги вклучува заштитенитеподрачја, владини институции, невладини организации и бизнисорганизацииво 35 земји, кои управуваат со зеленото богатство во Европа:земјиштето, морето, планините, шумите, рекитеи културното наследство.

Природата не познава граници и затоа ЕВРОПАРК јаолеснувамеѓународната соработка во сите аспекти на управувањето со заштитенитеподрачјаи настојувада се подобри и да се зачува нашетозаедничкоприродно наследство.

Европарк  настојувада се разменува експертиза, искуства и најдобри практики, како и да се соработува со другитеза да се обезбеди вредноста и значењето на заштитените подрачја кои се во срцето на Европа.

Европарк е гласот на заштитенитеподрачја во Европа

EUROPARC федерацијата е основана во 1973 година под официјално име “Федерација на Природатаи националнитепаркови на Европа”, а оттогаш постројано расте за да стане призната, професионална организација за европскитезаштитени подрачја. Таа е независна, невладина организација, а како нејзино членство се среќаваат организациите одговорни за управувањетосоповеќето од заштитенитеподрачја во Европа. Сепак, Федерацијата ја сочинува имногуважнамрежа на луѓе: оние чијадневна задача е да се грижатза овие посебни области, и кои со комбинирани  сили во рамките EUROPARC работат за остварување на заедничките цели.

Клучни цели на ЕВРОПАРКФедерацијатасе:

Промовирање на добри практики во управувањето со заштитените подрачја,

Олеснување наосновањето на нови заштитени подрачја,

Подигање на профилот на заштитенитеподрачја како виталнисредства за заштита на многу од највредните природнинаследствана континентот, а со тоа сезголемува и поддршката за нивната заштита во иднина

Влијание на идниот развој на јавните политики и програми, особено со Европската унија, во корист на целите на заштитенитеподрачја.

Што работат за заштитени подрачја на Европа

Заштитенитеподрачја на Европа – нивнитенационални паркови, паркови на природа и биосфернирезервати- играат витална улога во заштитата на природата на континентот, неговата флора, фауна и пејзажи.

Тие заштитуваат повеќе посебни места во Европа: релативно недопрени предели, како и оние кои се обликувани совекови соинтеракција на човек со околината.

Заштитените подрачја нудат засолниште за видовите и екосистемите кои ја претставуваат самата основа на идниот живот.

Тие помагаат да се зачува природната убавина на Европа во сите нејзиниразличности и сето тоа да се доживее и во него да се ужива. Тие се систем на поддршка на нашиот живот.

ЕВРОПАРК помагазаштитенитеподрачја да ја исполнатоваа улога, ја поттикнуваа соработката на персоналот и размената на искуства помеѓу заштитенитеподрачја,врши промовирање на нивните цели и работатаниз Европа.